Regler og retningslinjer på HF-Cold Hawaii

Kollegiet drives i dagligdagen som et bofællesskab. Det vil sige, at vi forsøger at have så få regler som muligt, men at vi i stedet diskuterer os til enighed.

Vi har hver måned et fællesmøde, hvor nye ideer og frustrationer luftes. Her finder vi i fællesskab løsninger, der fungerer i og for fællesskabet.

Når det er sagt er der alligevel nogle regler, der ikke kan undgås eller omgås.

Ordensregler på surf-kollegiet
Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter, at almindelige normer for god opførsel overholdes. Det er Thy-Mors HF & VUCs klare forventning, at du i hverdagen generelt og i særdeleshed på kollegiet udviser en adfærd, hvor gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for studiekammerater, ansatte og skolen er en selvfølge.

Vi forventer desuden, at vores elever sætter sig grundigt ind i nedenstående ordensregler:

  • Ingen vasketøj, dyner eller lign. ud af vinduerne
  • Ingen madlavning på værelserne
  • Yderområderne skal holdes rene og ryddelige og vil være et fælles ansvar
  • Indtagelse, salg og besiddelse af alle former for euforiserende stoffer og dopingpræparater kan medføre bortvisning. Dette gælder ikke blot på skolens område og på kollegiet, men også på studieture.

Rygepolitikken skal overholdes og må kun finde sted på anviste steder.

Mobning, chikane, tyveri, vold eller hærværk, misbrug af medier, plagiat, herunder download af ulovlige filer m.m. samt foto- eller sms-mobning accepteres ikke.

Ved overtrædelse af reglerne træffes der afgørelse om eventuelle sanktioner, som i værste fald kan betyde bortvisning fra kollegiet eller skolen.

Ved grove overtrædelser af reglerne bliver forældrene altid inddraget, når eleven er under 18 år.

Indretning af værelse
Du må indrette dit eget værelse under hensyntagen til inventar (og evt. værelseskammerat). Flytning af senge må kun ske efter aftale med udlejer. Det er tilladt at medtage egne møbler ifølge aftale med udlejer. Plakater må kun sættes op med ”elefantsnot”.

Værelserne skal føres tilbage til oprindelig stand inden fraflytning/afrejse, og skader på inventar skal betales via depositum. Som huskeregel siger vi max. 10 skruer i væggene, pr. værelse.

Overnattende gæster
Accepteres i begrænset omfang. I tilfælde af udvidet brug af overnatningsmuligheder, vil den pågældende elev (værten) blive afkrævet for brug af vand og el.

Brandsikkerhed
Surf-kollegiet er udstyret med et brandalarmeringssystem, og der er røgdetektorer i alle rum. Det er hverken tilladt at have levende lys på værelserne eller i fællesarealerne. Brandvæsenet alarmeres direkte via systemet.

Forsikring
Som udeboende er du kun dækket af skolens ulykkesforsikring inden for undervisningstiden. Skal du være dækket døgnets 24 timer, skal du som udeboende tegne din egen fritidsulykkesforsikring samt indboforsikring. Vi anbefaler, at du kontakter eget forsikringsselskab mht., hvordan du bedst dækkes i forhold til indbo, studierejser (fx i forhold til familiens egne forsikringer).

Bemærk, at nogle forsikringsselskaber regner surfing som ”farlig sport”.

 

Alkohol og Rusmidler

Rusmiddelpolitik for beboere på HF-Cold Hawaii kollegiet

Rusmiddelpolitikkens formål er at forebygge problematisk forbrug ved at:

  • Oplyse om skolens forventninger til eleven
  • Sikre at sårbare elever bevarer kontakten til positive fællesskaber
  • Skabe forståelse blandt eleverne for nødvendigheden af et stoffrit kollegiemiljø
  • Forebygge, at et rusmiddelmisbrug hindrer elever i at gennemføre en uddannelse

Alkohol

Alkohol (øl, vin og spiritus) må kun indtages på værelserne i beskedent omfang.

På dage med skolegang dagen efter (dvs. normalt søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag) er det ikke tilladt at være beruset. Det er tilladt at nyde en genstand til maden. Ønsker man dette, foregår det udenfor eller i kollegiets stue.

Køkken og havestue er ALTID alkoholfrit.

Der må ikke afholdes fester med udefrakommende gæster på kollegiet. Større sammenkomster skal meldes til Claus eller Andreas. Ved afholdelse af fester SKAL der findes en ”arrangør”. Arrangørerne er ansvarlige for den efterfølgende rengøring.

Illegale rusmidler

Det er forbudt at opholde sig på kollegiet i påvirket tilstand.

Det er forbudt at møde påvirket af euforiserende stoffer på både kollegiet og til kollegiets arrangementer i øvrigt.

Forbrug, besiddelse og salg af illegale rusmidler som elev på kollegiet vil medføre indkaldelse til samtale samt en skriftlig advarsel. Derefter tages der stilling til, hvilke konsekvenser overtrædelsen skal have for den pågældende elev.

Er der tale om et misbrug af euforiserende stoffer, betinges det, for fortsat at kunne bo på kollegiet, at eleven indgår i et behandlingsforløb på et misbrugscenter.

Eleverne kan opleve, at kollegiet vil sikre overholdelse af lovgivningen om hash og andre euforiserende stoffer ved hjælp af iværksættelse af anden kontrol fx tests eller narkohunde.

 

Hjælp til elever som har problemer med rusmidler

Ansatte på Thy-Mors HF & VUC er forpligtet til at udvise opmærksomhed i forhold til eventuelle tegn på misbrug. Skolens ledelse understøtter den enkelte medarbejder i at reagere professionelt ved bekymring, og ved at give den enkelte medarbejder tydelige og konkrete handlemuligheder. Hvis en elev overtræder kollegiets retningslinjer, igangsættes handleplan for rusmidler.

Hvis en elev har problemer med rusmidler, iværksættes foranstaltninger med henblik på at vurdere det videre uddannelsesforløb samt sikre, at eleven får professionel hjælp fra kommune eller hjemkommune. Hjemmet bliver kontaktet, hvis den unge er under 18 år.

Kollegiet vil forsøge at fastholde elever med et problematisk forbrug, hvis dette vurderes som hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte elevs situation samt studiemiljøet. Det er dog et krav, at eleven viser motivation for forandring og tager imod den hjælp, der tilbydes.

 

Forebyggelse

Ved opstart af nye elever orienteres elever og forældre om rammerne i den fælles rusmiddelpolitik. Det gøres tydeligt for eleverne, hvor de kan henvende sig, hvis der opstår behov for rådgivning og støtte i forhold til eget eller andres rusmiddelforbrug. Eleverne opfordres til at kontakte skolens medarbejdere ved bekymring for medstuderende.

Ungdomsuddannelserne i Thisted Kommune indgår i et SSP-samarbejde (SSP-U) omkring løbende forebyggelsestiltag for elever.

Der vil til skoleårets start komme politi eller rusmiddelkonsulent på besøg på kollegiet.

 

Glas surfer på HF Cold Hawaii i Klitmøller
HF Cold Hawaii på tur i Vorupør
Herrehygge på HF Cold Hawaii
HF Cold Hawaii på tur i Skatepark
Skating Glas surfer med HF Cold Hawaii i Klitmøller
Garagefest på HF Cold Hawaii i Klitmøller
Surfing og HF uddannelse på HF Cold Hawaii Klitmøller
HF studerende i Klitmøller chiller i klitterne