Undervisningen på HF-Cold Hawaii

Start på HF-Cold Hawaii – en 2-årig hf-uddannelse i Klitmøller. Gennemfør en gymnasial uddannelse samtidig med, at du surfer og skater. Vi er en ungdomsuddannelse for unge med lyst til surf, hav, natur og fællesskab.

Fagligt svarer det til en traditionel 2-årig hf, men opbygningen på HF-Cold Hawaii er en smule anderledes. Vi har skabt et klasserum med mere frisk luft. Et klasserum, hvor der også er plads til at komme ud og bruge naturen i timerne. På HF-Cold Hawaii er det daglige skema fleksibelt og vejrafhængigt. Dvs. når bølgerne er rigtige gode, kan skemaet ændres eller timer aflyses, så vi har mulighed for at komme i vandet.
Flere af underviserne på HF-Cold Hawaii er selv surfere, og har stort kendskab til surf-miljøet og lokalområdet.

Gennem interessefællesskabet i surf og skate styrkes sammenholdet både i klassen og på kollegiet. Vi har dermed fokus på et trygt og åbent rum for læring. Vi forsøger med en anderledes tilgang til skolen og hverdagen – at få synliggjort medbestemmelse og ansvar for læringen.

Vi er derfor også stolte af, at vores elever faktisk får højere karakterer og i højere grad fastholdes på uddannelsen i forhold til landsgennemsnittet.

Tal med en studievejleder

Kontakt studievejlder Louise på telefon 23706068, eller skriv til hende på lfr@vuctm.dk

Mulighederne med en HF

HF-eksamen giver adgang til at søge optagelse på en kort- eller mellemlang videregående uddannelse. Altså de uddannelser, som bliver kaldt Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. Det er bl.a.: Pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut, designteknolog og markedsføringsøkonom.

Vil du gerne på universitetet med en HF-eksamen, så kræver det, at du tager et Supplerende Overbygningsforløb (SOF).

Hvad er et overbygningsforløb?

Et Supplerende Overbygningsforløb er nødvendigt, hvis du ønsker at søge ind på universitetet.
SOF tilrettelægges som korte, intensive forløb, der skal være afsluttet inden for et halvt år. Undervisningen foregår typisk som almindelig holdundervisning.

På SOF skal du tage to fag. Et fag, som du hæver til B-niveau og et fag, som du hæver til A-niveau. Det betyder, at du skal vælge to fag, som du tidligere har aflagt eksamen i, men nu ønsker at tage på et højere niveau.

Fagene på SOF er gratis, hvis du starter senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet din HF.

Du kan – hvis du opfylder betingelserne – søge om SU.

Tal med en studievejleder

Kontakt studievejlder Louise på telefon 23706068, eller skriv til hende på lfr@vuctm.dk

Surfere på HF Cold Hawaii på vej på havet

 

 

Optagelseskrav og tilmelding

Optagelse fra 9. klasse

 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat og have et gennemsnit på mindst 4 i de afsluttende standpunktskarakterer.
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 5.-9. klasse
 • Du skal have aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse
 • Du skal have opnået et eksamensgennemsnit på mindst 2 ved Folkeskolens Afgangsprøve
 • Du skal have ansøgt via optagelse.dk senest 13. marts

Optagelse fra 10. klasse

 • Du skal være vurderet uddannelsesparat til hf
 • Du skal aflægge folkeskolens 10.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik (både mundtlig og skriftlig)
 • Du skal have fået mindst 2 i karaktergennemsnit i både dansk og matematik ved folkeskolens 10.-klasseprøver, både skriftlig og mundtlig
 • Du skal have aflagt folkeskolens fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi.
 • Du skal have aflagt enten 9.-klasseprøven i tysk eller fransk efter udtræk i 9. klasse eller 10.-klasseprøve i tysk eller fransk både mundtligt og skriftlig i 10. klasse.
 • Du skal have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 6.-9. klasse.
 • Du skal have ansøgt via optagelse.dk senest 13. marts

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opfylder alle de andre adgangskrav, kan du blive optaget på hf, hvis du får mindst 6 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til hf, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale. Bemærk, at optagelse via optagelsesprøve og -samtale ikke er en mulighed for dig, der ønsker at søge om optagelse på hf direkte efter 9. klasse.

Kontakt studievejlederen

Kontakt studievejlder Louise på telefon 23706068, eller skriv til hende på lfr@vuctm.dk

 

Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Kontakt vores vejledere for mere information og for optagelse ->Klik her

Vejledning

Hvis du vil tilmeldes HF-Cold Hawaii skal du kontakte vores vejleder Louise. Hende snakker du med om optag på skolen, optagelseskrav, karakterer og SU. Hvis du har en diagnose eller på anden vis har udfordringer, som du tænker er relevante for din uddannelse, er det også Louise du kan snakke med omkring dette.

Ved optagelse på HF-Cold Hawaii skal du under alle omstændigheder til en samtale med en vejleder – enten telefonisk eller ved fysisk fremmøde på skolen. Her er det vigtigt, at du medbringer dokumentation på din tidligere skolegang, fx eksamensbevis. Samtalen vil bl.a. dreje sig om din tidligere skolegang, og hvad du har lavet efter du gik ud af skolen, din nuværende situation, dine fremtidsplaner og hvad der forventes af dig som kursist på Thy-Mors HF & VUC.

Vil du høre mere om vores kollegie, skal du have fat i linjelærer Matilde på tlf. 28 68 04 85. Matilde kan svare dig på alt om kollegiet og om vores surf-aktiviteter.

Kontakt studievejlederen

Kontakt studievejlder Louise på telefon 23706068, eller skriv til hende på lfr@vuctm.dk

SU

Du har mulighed for at søge SU under uddannelsen, fra du fylder 18 år. Det kan du gøre på SU.dk.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte skolen på telefon 70 70 12 34.
-> Se kontorets åbningstider her.

 

Transport til og fra skole

Skolen ligger i Thisted. Det er derfor nødvendigt med offentlig transport mellem Klitmøller og Thisted.

På dage med surf-aktivitet henter HF-Cold Hawaii bussen elever på skolen i Thisted, og kører direkte til surfspottet, skatehallen eller hvor dagens aktiviteter bringer os hen.

Den offentlige bus fanges nemt for enden af Krovej, ca. 200 meter fra kollegiet. Stoppestedet i Thisted ligger ligeledes tæt på skolen og på indkøbsmuligheder.
-> Se mere om bustransport her

 

 

 
 
 

HF studenter på HF Cold Hawaii i Klitmøller
2-årig hf-uddannelse i Klitmøller

 

 

Hf-eksamen giver adgang til at søge optagelse på en kort- eller mellemlang videregående uddannelse.

Fagpakke på HF-Cold Hawaii

En HF-uddannelse på HF-Cold Hawaii er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper og ”valgfag”.

Grundet HF-Cold Hawaiis fleksible skema er det nødvendigt, at holdet har samme valgfag.
Derfor er valgfagene på HF-Cold Hawaii: Idræt C og B, Mediefag C og Samfundsfag B.

I din uddannelse på HF-Cold Hawaii får du disse obligatoriske fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Kultur- og samfundsfaggruppe: historie B, religion C, samfundsfag C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: biologi C, geografi C, kemi C
 • Idræt C
 • Mediefag C
 • Samfundsfag B
 • Idræt B

 

 

HF studerende i Klitmøller slapper af i klitterne
HF studenter på HF Cold Hawaii i Klitmøller

 

 

Studerende ved HF Cold Hawaii i Klitmøller

Mød dine lærere

Herunder kan du møde de fantastiske lærere vi har på HF Cold Hawaii